Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

28 Eylül 2010 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 27713
 
YÖNETMELİK
 
Bezmialem Vakıf Üniversitesinden:
BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç
             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir.
             Kapsam
             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.
             Dayanak
             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
             Tanımlar
             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
             a) Dekan: Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,
             b) Hastane İşletme Direktörü: Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İşletme Direktörünü,
             c) Hastane Tıbbi Direktörü (Başhekim): Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Tıbbi Direktörünü,
             ç) Hastane Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
             d) Merkez (Hastane): Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,
             e) Mütevelli Heyet: Üniversitenin Mütevelli Heyetini,
             f) Rektör: Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörünü,
             g) Tıp Fakültesi: Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesini,
             ğ) Üniversite: Bezmialem Vakıf Üniversitesini
             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

             Merkezin amacı
             MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, sağlık hizmeti almak için Hastaneye başvuran hastalara tıp bilimi ve teknolojisinin tüm imkanları kullanılarak, teşhis ve tedavi hizmeti sunmak, hekim ve sağlık personeli yetiştirmek, Tıp Fakültesi ve Üniversite bünyesindeki sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarda eğitim ve öğretim veren fakülte, enstitü, yüksekokul, uygulama ve araştırma merkezleri ile bilim adamı ve araştırmacılara, eğitim ve öğretim, araştırma, yayın ve uygulama imkanı sağlamak, eğitim ve sağlık hizmetlerinde verimliliği artırmak, Hastanenin stratejik planı ve hedefleri çerçevesinde modern hastane işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda ulaşılabilir kaliteli sağlık hizmeti verilmesini sağlamaktır.
             Merkezin faaliyet alanları
             MADDE 6 – (1) Merkez amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
             a) Sağlık hizmeti almak üzere Merkeze başvuran hastalara kaliteli, bilimsel ve güvenilir sağlık hizmeti vermek, hizmetleri çeşitlendirme ve etkinliğini artırmak, 
             b) Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren tıp ve sağlık personeli yetiştiren fakülte ve diğer eğitim ve öğretim birimleri öncelikli olmak üzere sağlık uygulama ve araştırma faaliyetlerine ilişkin alt yapıyı hazırlamak, ulusal ve uluslararası bilimsel kongre, çalıştay, kurs ve seminerler düzenlemek,
             c) Fakir ve kimsesizlerin sağlık ve yaşam koşullarını iyileştirmek için çalışmalar yapmak,
             ç) Üniversite öğrencilerinin; sağlıklı yaşam bilinci kazanmalarını ve Merkez projelerinde etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyetlerde bulunmak ve bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek,
             d) Sağlıklı bir toplumun geliştirilmesi için gerektiğinde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak ülke düzeyinde bilim dünyası ile toplum arasında bütünleşme görevini üstlenmek,
             e) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlara Merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel görüş sunmak ve benzeri hizmetleri vermek,
             f) Toplumun sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla, kitap, dergi, broşür ve benzeri yayınlar yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek, eğitim programları hazırlamak,               
             g) Rektörlüğün ve Merkez organlarının kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

             Merkezin yönetim organları
             MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
             a) Hastane Yönetim Kurulu,
             b) Hastane Tıbbi Direktörü (Başhekim),
             c) Hastane İşletme Direktörü.
             Hastane yönetim kurulu ve görevleri
             MADDE 8 – (1) Hastane Yönetim Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur:
             a) Mütevelli Heyeti Başkanı,
             b) Rektör,
             c) Tıp Fakültesi Dekanı,
             ç) Üniversite Genel Sekreteri,
             d) Hastane İşletme Direktörü,
             e) Hastane Tıbbi Direktörü,
             f) Cerrahi tıp bilimleri bölüm başkanı,
             g) Dahili tıp bilimleri bölüm başkanı,
             ğ) Temel tıp bilimleri bölüm başkanı,
             h) Hastanenin muhasebe işlemlerinin koordinasyonundan ve uygulanmasından sorumlu müdür,
             ı) Hemşirelik hizmetlerinin koordinasyonundan ve uygulanmasından sorumlu müdür.
             (2) Hastane Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
             a) Hastane hizmetlerinin verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
             b) Hastane işletme ve tıbbi direktörüne bağlı birimlerce veya çalışma grubu ve komitelerce hazırlanan raporlar, teklif ve projeleri görüşerek karara bağlamak,
             c) Tüm Hastane birimlerinin verimli bir işletmecilik anlayışı içinde çalışmasını sağlayacak koordinasyonu yapmak, yeni hedefleri belirlemek ve faaliyet planlarını onaylamak.
             (3) Hastane Yönetim Kurulu; Mütevelli Heyeti Başkanının yönetiminde yılda en az dört kez salt çoğunlukla toplanır, kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Üyeler çekimser oy kullanamazlar. Kurulca detaylı inceleme istenilen gündem maddeleri için toplantı tarihinden onbeş gün sonra yeniden toplanılarak görüşülen konu karara bağlanır. Karara muhalif olan Kurul üyelerinin gerekçelerini ve çözüm önerilerini bildirmeleri gerekir. Kurulun raportörlüğünü, alınan kararların uygulama ve takibini Hastane İşletme ve Tıbbi direktörleri yapar.
             Hastane tıbbi direktörü
             MADDE 9 – (1) Üniversitede tam gün statüde çalışan Tıp Fakültesi öğretim üyeleri arasından profesör veya doçentlerden biri, Rektör tarafından Hastane Tıbbi Direktörü (Başhekim) olarak bir yıl süreyle atanır. Süresi biten Hastane Tıbbi Direktörü yeniden görevlendirilebilir.
             (2) Hastane Tıbbi Direktörünün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılardan biri, Hastane Tıbbi Direktörünün görüşü ve Rektörün onayı ile Hastane Tıbbi Direktörüne vekalet eder.
             Hastane tıbbi direktörünün görevleri
             MADDE 10 – (1) Hastane Tıbbi Direktörünün görevleri şunlardır:
             a) Sağlık hizmetlerinde işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
             b) Hastaların ve hekimlerin ihtiyaç ve beklentilerine göre mevcut hizmetlerin geliştirilmesi ve bilimsel ve teknolojik değişimlerin Hastaneye getirilmesinde önderlik etmek,
             c) Tıbbi kayıt ve raporların bilimsel esaslara uygun olarak düzenlenmesini denetlemek,
             ç) Hastaneye yararlı olacak hekim ve diğer sağlık personelinin temininde araştırmalar yapmak ve önerilerde bulunmak, sağlık ekiplerinin ve bölümlerin çalışma sonuçlarını değerlendirmek,
             d) Kamu kurum ve kuruluşları ve akademik çevrelerde Hastaneyi temsil etmek, hekimlerin mesleki sorunlarını ve çalışma koşullarını iyileştirmek üzere projeler hazırlamak,
             e) Hekimlerin; poliklinik, acil servis, ameliyat için yatan hasta takipleri ile rapor, izin ve kongre gibi sebeplerle geçici olarak görev yapamadığı hallerde hizmetlerin aksamaması için gerekli planlamaları yapmak,
             f) Kurul ve komitelerin etkili ve verimli olarak çalışmalarını sağlamak,
             g) Tıp Fakültesi öğrencileri ve uzmanlık eğitiminde bulunanların eğitim ve pratiklerini geliştirmek, Hastanedeki hizmetlere katkılarını artırmak üzere Dekanlık ve ana bilim dalı başkanlıkları ile ortak programlar düzenlemek.
             Hastane işletme direktörü
             MADDE 11 – (1) Hastane İşletme Direktörü; sağlık idaresi yüksekokulu mezunu ya da temel eğitimi idare ve işletmecilik olan fakültelerden mezun, en az beş yıl sağlık yöneticiliği deneyimi olan adaylar arasından, Rektörün olumlu görüşü ile Mütevelli Heyeti tarafından bir yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Hastane İşletme Direktörü yeniden görevlendirilebilir.
             Hastane işletme direktörünün görevleri
             MADDE 12 – (1) Hastane İşletme Direktörünün görevleri şunlardır:
             a) Hastanenin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda gelişmesi için gerekli tedbirleri almak, gerekli düzenleme ve çalışmaları yapmak,
             b) Hastanenin klinik, poliklinik, acil servis, eczane, ameliyathane, kan merkezi, tanı ve araştırma laboratuarları, beslenme ve diyet, hasta kabul ve taburcu, tıbbi dokümantasyon ve arşiv, teşhis, tedavi, bakım ve diğer sağlık, idari, teknik destek hizmetleri birimlerinin, Merkezin amaç ve hedefleri doğrultusunda düzenli, uyumlu, etkin, sürekli ve verimli biçimde çalışmasını sağlamak ve bunun için gerekli fiziki şartların oluşturulması, personel ihtiyacının tespiti ve giderilmesi için gerekli planlama, koordinasyon ve denetimi sağlamak ve hizmet içi eğitim alt yapı imkanlarınıoluşturmak,
             c) Hastane Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların uygulanmasını sağlamak,
             ç) Hastaneye bağlı idari, sağlık ve teknik olmak üzere tüm Hastane personelinin yönetim, koordinasyon, denetim ve genel gözetimini yapmak,
             d) Hastanenin mesai sonrası çalışma, nöbet ve yönetim hizmetleri ile ilgili düzenlemeleri belirlemek ve uygulanmasını sağlamak,              
             e) Hastanenin gerekçeli bütçe ve ödenek, kadro ve personel ihtiyaçlarını ve yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak,
             f) Hastane hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli her türlü cari mal ve hizmet alımı ile cihaz ve diğer demirbaş malzeme temin ve bakım ve onarım ihtiyacı ile bina bakım-onarım ihtiyacının tespiti, zamanında temin edilmesi ve yapılması için gerekli tedbirleri almak, koordinasyonu sağlamak ve girişimde bulunmak,
             g) Hastaneye alınacak her türlü cari mal ve demirbaş malzemenin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde giriş ve çıkış, yıl sonu devir ve düşüm işlemlerinin yapılması ile kurulacak muayene kabul komisyonlarının görev ve işlemlerini izlemek,
             ğ) Hastane faaliyetlerinin etkin ve verimli olarak yürütülmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak, tedbirleri almak ve gerekli girişimlerde bulunmak,
             h) Rektör tarafından, Merkezin amaç ve faaliyetlerine ilişkin olarak verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

             Merkez ünitelerinin ve birimlerinin çalışma usul ve esasları
             MADDE 13 – (1) Hastanede ve Hastaneye bağlı olarak çalışan sağlık hizmetleri ile ilgili ünitelerde bulunan servis, poliklinik veya laboratuar birimleri ile Hastanenin idari işlerinde görevli birimler, yürüttükleri hizmetler açısından Başhekime ve Hastane İşletme Direktörüne karşı sorumludurlar.
             (2) Bölüm başkanları, anabilim dalı başkanları ve bilim dalı başkanları sorumluluk alanlarına giren Merkez bölgelerinde hastane hizmetlerinin en verimli ve en iyi şekilde gerçekleştirilmesi açısından Hastane yönetimi ile işbirliği ve koordinasyon içinde bulunur.
             (3) Hastanenin verimlilik ve etkinliğinin arttırılması, hizmet kontrolünün sağlanması ve değerlendirilmesi amacıyla komite ya da birimler oluşturulabilir. Bunların görevleri, buralarda görevlendirilecek kişilerin görevleri ve çalışma şekline ilişkin esaslar Hastane Yönetim Kurulunca belirlenir.
             Yürürlük
             MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             Yürütme
             MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörü yürütür.